Algemene voorwaarden voor inzameling

1. RANDVOORWAARDE

Om gebruik te kunnen maken van de door RECOLL (hierna te noemen: “RECOLL”) verstrekte diensten voor het inzamelen van Lege Cartridges (zoals hieronder gedefinieerd in artikel 2), dient klant een klantaccount aan te maken en telefonisch, per e-mail of online volledige contactgegevens te verstrekken (waaronder informatie over of klant wel of niet btw-plichtig is) op de volgende wijze:

RECOLL dient de aanmaak van dit klantaccount binnen 72 uur op werkdagen via e-mail goed te keuren en daarbij inloggegevens en een link te verstrekken waarmee klant zijn eigen wachtwoord kan kiezen om verbinding te maken met zijn klantaccount. Klant is bij uitsluiting verantwoordelijk voor zijn persoonlijke inloggegevens en hij dient de geheimhouding daarvan te garanderen.

Bij het aanmaken van een account verbindt klant zich tot naleving van deze algemene inzamelingsvoorwaarden, die te allen tijde door RECOLL zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

2. INZAMELING VAN LEGE CARTRIDGES

De inzamelingsdienst is van toepassing op lege gebruikte inkjet- en tonercartridges met het originele merk van de printer bij Original Equipment Manufacturers (OEM’s) en op compatibele lege gebruikte inkjet- en lasercartridges die opnieuw zijn gevuld (hierna tezamen te noemen: de “Lege Cartridges”), met uitzondering van andere afvalmaterialen (in het bijzonder kopieerverpakkingen, faxlinten, printers, flessen, batterijen, gloeilampen, etc., hierna gezamenlijk te noemen: “Afvalmaterialen”).

In het geval van inzameling van aanzienlijke hoeveelheden Afvalmaterialen en/of van niet-waardevolle Lege Cartridges, en/of een bepaalde mix van Lege Cartridges die RECOLL niet kan innemen, behoudt RECOLL zich het recht voor om de inzamelingsdienst (tijdelijk) te staken, waarbij zij klant vooraf zal informeren zonder vergoeding of verhaal, en voor Afvalmaterialen, waarbij zij klant een nieuwe factuur zal sturen voor de afhandelingskosten op basis van € 2,50 excl. btw per kilo ingezamelde Afvalmaterialen.

RECOLL zorgt voor inzameling wanneer de verzameldoos gevuld is met een minimum aantal Lege Cartridges (bij verzameldozen voor tonercartridges: 20-25 Lege Tonercartridges of 20 kg Lege Cartridges; bij verzameldozen voor inkjetcartridges): 10 kg Lege Inkjetcartridges) en/of met een minimum waarde van € 20,00 excl. btw. Een afhaalverzoek voor [dozen met] minder dan de vereiste minimumhoeveelheid of met een lagere waarde kan worden geweigerd. De waarde wordt bepaald aan de hand van de vergoedingenlijst (zoals hieronder gedefinieerd in artikel 7) die geldt vanaf het moment van afhalen. RECOLL kan weigeren dozen in te zamelen van klanten in een bepaalde regio indien de logistieke kosten te hoog zijn.

Het inzamelpunt voor voorraden lege dozen en het afhalen van volle dozen dient hetzelfde te zijn voor één inzamelpunt dat voor een locatie is gespecificeerd (ontvangstruimte of receptiebalie). Klant dient de inzameling op het aangegeven inzamelpunt te centraliseren.

De inzameling wordt uitgevoerd door RECOLL of door een dienstverlener die daartoe is ingehuurd.

3. VERPAKKING LEGE CARTRIDGES EN VERZAMELDOZEN

Lege Cartridges dienen door klant zo te worden verpakt dat ze tijdens het transport of afhandeling niet worden beschadigd. Daartoe worden door RECOLL verzameldozen verstrekt. RECOLL is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies tijdens transport.

Klant dient de Lege Cartridges, indien mogelijk, in de opgeblazen airbag voor de vervangende cartridges te plaatsen. Indien Lege Cartridges worden geplaatst in de verzameldoos die bestemd is voor de ontvangst van lege toner- en inkjetcartridges, dienen Lege Inkjet cartridges en Lege Tonercartridges van elkaar te worden gescheiden door middel van een gesloten plastic zak.

Verzameldozen blijven exclusief eigendom van RECOLL. RECOLL kan klant te allen tijde om teruggave van verzameldozen verzoeken.

Door gebruik te maken van de door RECOLL verstrekte verzameldozen verbindt klant zich om Lege Cartridges te verzamelen en ze allemaal (dus niet slechts een bepaald gedeelte ervan) exclusief aan RECOLL te retourneren. Indien klant zich hier niet aan houdt, behoudt RECOLL zich het recht voor om klant te verzoeken verzameldozen onmiddellijk en op eigen kosten te retourneren en om de inzamelingsdienst zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of definitief te staken zonder vergoeding aan of beroep door klant.

Verzameldozen dienen op strategische punten op het terrein van klant te worden geplaatst zodat iedereen die Lege Cartridges moet inleveren dat kan doen.

4. VERZOEKEN OM INZAMELING

Om de verzoeken om inzameling van uw Lege Cartridges mogelijk te maken en voor een snellere afhandeling adviseren wij u om de procedures via onze on-line dienstverlening of telefonisch te volgen. U kunt ook contact opnemen met onze inzamelingsdienst door een e-mail te sturen naar (voor volledige contactgegevens, zie het model in artikel 1 hierboven).

Om een verzoek om inzameling in te dienen is het van essentieel belang dat dozen:

Een afhaallabel is van essentieel belang voor het identificeren van dozen. Indien de verzameldoos geen contactgegevens bevat, is RECOLL gerechtigd Lege Cartridges te houden zonder vergoeding aan klant.

Verzoeken om inzameling zullen binnen 72 uur op werkdagen in behandeling worden genomen; de inzameling dient telefonisch of per e-mail te worden bevestigd.

5. AFHALEN VAN VOLLE DOZEN DOOR DE KOERIER

Het is van essentieel belang dat de gemaakte afhaalafspraak wordt nagekomen en dat de Lege Cartridges beschikbaar zijn gesteld voor de afhaaldatum.

Dozen dienen bij aankomst van de koerier klaar te staan en zich op het moment van de afhaalbevestiging per e-mail op de aangegeven plaats te bevinden.
N.B.: Het inzamelpunt voor voorraden lege dozen en het verwijderen van volle dozen dient hetzelfde te zijn voor alle inzamelpunten die voor een locatie zijn gespecificeerd (ontvangstruimte of receptiebalie). Klant dient de inzameling op het aangegeven inzamelpunt te centraliseren.

Onze koerier mag uitsluitend gesloten en dichtgeplakte dozen meenemen en mag weigeren dozen mee te nemen die naar zijn mening niet aan deze specificatie voldoen. Aanlevering in plastic zakken of onverpakte cartridges wordt automatisch geweigerd.

Elk bezoek aan uw locatie zal door de koerier worden gefactureerd. Dit geldt ook wanneer uiteindelijk geen inzameling plaatsvindt. Wij moeten u de kosten in rekening brengen wanneer bij bezoeken om wat voor reden dan ook geen Lege Cartridges kunnen worden ingezameld op basis van een vaste totale vergoeding van € 50,00 excl. btw.

De koerier is niet bevoegd kantoren of andere verdiepingen te betreden om dozen op te halen.

De koerier is bevoegd om:

Onze inzamelingsdienst is beschikbaar in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland.

6. KLACHTEN

U kunt eventuele klachten indienen door ons een bericht te sturen onder het kopje “contact” in het klantenportaal op onze website.

7. FINANCIËLE REGELINGEN

Ingezamelde Lege Cartridges worden door RECOLL aan klant betaald aan de hand van vergoedingenlijsten die van kracht zijn op het moment waarop de inzamelingsdienst wordt verstrekt. Vergoedingenlijsten worden eens per maand, eens per twee maanden of eens per kwartaal uitgegeven. RECOLL behoudt zich het recht voor om de vergoedingenlijsten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aangezien de prijzen van Lege Cartridges op enig moment sterk kunnen fluctueren. Prijzen luiden in euro, excl. btw.

RECOLL vergoedt uitsluitend ingezamelde Lege Cartridges van OEM’s, met uitsluiting van opnieuw gevulde cartridges, tenzij in de vergoedingenlijsten anders is vermeld. “Clones” (cartridges die inbreuk maken op rechten van derden) of Lege Cartridges met een bepaalde opbrengstcapaciteit worden niet vergoed, zoals vermeld in de vergoedingenlijsten. Voordat een vergoeding wordt betaald worden door RECOLL ingezamelde Lege Cartridges visueel geïnspecteerd en/of gesorteerd. Beschadigde of ernstig vervuilde Lege Cartridges zullen worden geweigerd en zullen door RECOLL niet worden vergoed. RECOLL kan tevens besluiten om geen verdere inspectie uit te voeren en om (een deel van) de ingezamelde Lege Cartridges zonder enige verdere uitleg of verplichting aan klant te retourneren. Er vindt dan geen vergoeding plaats. Bovendien is het mogelijk dat RECOLL een inzameling van Lege Cartridges met een waarde lager dan € 20,00 excl. btw na sortering niet vergoedt.

Zodra een pakket op ons sorteercentrum is verwerkt, wordt door RECOLL een creditnota of een factuur afgegeven, afhankelijk van de regio, waarin sorteergegevens staan inzake de naam en namens klant. De creditnota of factuur wordt automatisch per e-mail verzonden. Facturen worden opgesteld op basis van de informatie die door klant is verstrekt na registratie van diens account. Klant dient RECOLL tijdig in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in zijn klantinformatie. RECOLL is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de klantinformatie in de systemen van RECOLL.

Betaling door RECOLL vindt binnen 14 dagen na de datum van de creditnota plaats per telefonische overboeking ten gunste van klant.

8. SPAARPROGRAMMA (BESCHIKBAAR VOOR NEDERLAND & BELGIË)

Het spaarprogramma is beschikbaar voor bepaalde retailklanten wier hoofdkantoor zich uitsluitend in Nederland en België bevindt. RECOLL behoudt het recht om het spaarprogramma aan bepaalde klanten te weigeren in verband met specifieke handelsafspraken, prijs- en/of logistieke ondersteuning. RECOLL kan een retailklant van het spaarprogramma uitsluiten in het geval van onjuist gebruik van het programma of wanneer de relatie op wat voor wijze dan ook verslechtert.

Voor elke 10 ingeleverde Lege Inkjetcartridges waarvoor RECOLL een betaling heeft verricht, ontvangt de retailklant 1 spaarpunt. Spaarpunten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden gecombineerd met die van andere retailklanten. Het saldo van de spaarpunten wordt vermeld op de laatste creditnota die door RECOLL is verstrekt en op haar website achter de login van de retailklant. Na gebruik van spaarpunten wordt het nieuwe saldo automatisch op de volgende creditnota vermeld en bijgewerkt op de website.

Spaarpunten kunnen uitsluitend door klant worden gebruikt door het bestellen van producten van RECOLL die in de catalogus op de website zijn vermeld of die op verzoek worden verzonden. Er vindt op geen enkele wijze betaling of vergoeding door RECOLL plaats, zelfs indien de retailklant besluit geen gebruik te maken van de punten van het spaarprogramma. Orders voor producten van RECOLL worden door de retailklant per post, e-mail of via de website van RECOLL geplaatst. Na voorafgaande goedkeuring van RECOLL en afhankelijk van de beschikbaarheid van het product wordt het bestelde product binnen 3 tot 6 weken na de orderdatum aan de retailklant geleverd. Deze levertermijn is niet-bindend. Indien het product niet beschikbaar is, kan de levertijd langer zijn na kennisgeving aan de retailklant (waarbij RECOLL in geen geval gehouden is tot vrijwaring) of kan RECOLL een ander product met vergelijkbare kenmerken voorstellen of de order annuleren. In dat geval blijven de spaarpunten op het account van de retailklant staan. Die punten kunnen dan worden gebruikt voor het bestellen van een ander product dat in de catalogus is vermeld.

Er worden niet langer punten verdiend en reeds verdiende punten vervallen indien de retailklant niet binnen 2 jaar na de laatste levering van Lege Cartridges Lege Cartridges aan RECOLL levert waarvoor spaarpunten zijn toegekend. Een spaarpuntensaldo dat lager is dan het laagstgeprijsde product in de catalogus van RECOLL vervalt automatisch binnen 2 jaar.

Het staat RECOLL te allen tijde vrij om het spaarprogramma zonder voorafgaande kennisgeving (gedeeltelijk) te beëindigen. In dat geval heeft de retailklant 3 maanden vanaf het einde van het programma de tijd om zijn spaarpunten in te wisselen tegen producten uit de catalogus van RECOLL. Na deze periode vervallen alle spaarpunten automatisch zonder enige vergoeding aan of verhaal door de retailklant.

Het staat RECOLL te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving vrij om de puntenwaarde van de producten in de catalogus te wijzigen, een product uit de catalogus te verwijderen of het productassortiment te wijzigen.

9. OVERIGE

Op alle namen, titels, logo’s en domeinnamen die door RECOLL worden gebruikt in het kader van de aan klanten verstrekte inzamelingsdiensten zijn voorbehouden en intellectuele eigendomsrechten van RECOLL of ARMOR SAS van toepassing.

Op ontvangen informatie inzake diensten van RECOLL is computerinput voor het beheer van de inzameling van printercartridges van toepassing. De ontvanger van deze informatie is RECOLL BV, Speed Infotech Czech s.r.o. , Speed Infotech (HK) Limited en/of ARMOR SAS en in het bijzonder hun marketing-, commerciële en administratieve afdelingen. In overeenstemming met wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, bent u gerechtigd informatie die betrekking heeft op u in te zien en te wijzigen. Om dat recht uit te oefenen kunt u contact opnemen met RECOLL BV, Mon Plaisir 89c, 4872 AM Etten-Leur, The Netherlands. U kunt tevens op rechtmatige gronden bezwaar maken tegen de invoer van gegevens die betrekking hebben op u.

In het geval van een eventueel geschil na of ten tijde van toepassing van deze voorwaarden voor inzameling, zal RECOLL eerst trachten dit geschil in der minne te schikken. Indien zij daar niet in slaagt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank van koophandel van Zeeland-West-Brabant, die ook bevoegd is in het geval van noodprocedures, meerdere gedaagden, aanvullende eisen of eisen inzake bijdragen door een derde.

Het heersend recht is Nederlands recht.